СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 
кРУМ пОПОВ" гр. Левски

Добре дошли в сайта на СУ "Крум Попов"  гр. Левски !
                                         НачалоЗа училищетоУчилищни документиКолективГалерияПостиженияЗа контакти

Годишен отчет                       Отчет тримесечие

 

 

2019/2020

За I клас

За V клас

За V III клас

За IX клас

                 Бюджет на СОУ "Крум Попов"

 

    ОТЧЕТ I-во тримесе- II-ро тримесе- III-то тримесе- IV-то тримесе-
Параграф                 Наименование БЮДЖЕТ чие чие чие чие
обща   31.12.17г. 2017г. 2017г. 2017г. 2017г.
01 - 00 Зап.и въз.за пер.,нает по тр.и сл.правоотн. 757 474,53 175 334,35 179 765,33 157150,51 245224,34
01-01 запл.на перс.зает по труд.правоотнош. 757 474,53 175 334,35 179 765,33 157150,51 245224,34
02 - 00 Други възнаграж.и плащания за перс. 98 191,06 20 428,63 40 397,41 18392,72 18972,30
02-01 за нещатен перс.,нает по труд.прав. 10 866,96 2 807,78 1 991,82 1612,12 4455,24
02-02 за персонала ,по извънтруд.правоотн. 2 127,00 1 188,00 450,00 x 489,00
02-05 изплат.сума от СБКО на персонала 28 309,29 2 669,07 20 679,47 1670,34 3290,41
02-08 обещетение с характер на възнаграж. 50 582,75 12 359,37 15 040,28 13992,65 9190,45
02-09 др.плащания и възнаграждения 6 305,06 1 404,41 2235,84 1117,61 1547,20
05 - 00 Задължитл.осигур.вноски от работадател 171 487,17 39 594,08 40 743,13 35427,42 55722,54
05-51 Осиг.вноски от работодател за ДОО 88 573,83 20 511,47 21 110,09 18145,23 28807,04
05-52 Осиг.вноски от работодател за УПФ 26 106,12 5 933,54 6 129,16 5417,93 8625,49
05-60 Здравно осигур.вноски от работодател 38 279,59 8 846,88 9 062,63 7958,08 12412,00
05-80 Вноски за допълн.задълж.осигуряване 18 527,63 4 302,19 4 441,25 3906,18 5878,01
                                                         ВСИЧКО: 1 027 152,76 235 357,06 260 905,87 210970,65 319919,18
10 - 00 Издръжка 182 197,56 49 699,23 34 678,15 37061,04 60759,14
10-11 храна 36620,21 13524,08 7237,79 1883,16 13975,18
10-13 постелен инвентар и облекло 4 425,00 х 4 360,00 x 65,00
10-14 уч.и научноиз.разх.и книги за библ. 34 294,72 326,48 8 057,27 25852,07 58,90
10-15 материали 11 320,34 2 174,22 3 039,44 1639,45 4467,23
10-16 вода,горива и енергия 55 307,86 26 199,77 2 044,84 991,49 26071,76
10-20 разходи за външни услуги 28 655,13 5 528,81 8 409,62 4356,74 10359,96
10-30 текущ ремонт 6 541,74 588,20 55,30 1742,29 4155,95
10-51 командировки в страната 2 180,62 1 005,65 248,12 595,84 331,01
10-62 разходи за застраховки 2 284,34 5,92 1004,27 x 1274,15
10-92 Глоби и неустойки,наказ.лихви и съдеб.обещ. 119,20 119,20 х x x
10-98-1 др.некслас.в др.парг.и подпараг. 448,40 226,90 221,50 x x
                                                          ВСИЧКО: 1 209 350,32 285 056,29 295 584,02 248031,69 380678,32
19-81 Общ.такси,данъци и нак.лихви 6 119,72 6 119,72 x x x
40 - 00 Стипендии 10877,00 3101,00 2940,00 x 4836,00
  ОБЩО БЮДЖЕТ 2017г. 1 226 347,04 294 277,01 298 524,02 248 031,69 385514,32

 

 

 

Седмично разписание

2018/2019

Държавни зрелостни изпити

2018/2019

За XII клас

 

Национално външно оценяване

на учениците в

IV, VII, VIII клас

през учебната 2018/2019г.

 

Графици

Проекти